ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Haberler / Etkinlikler DEÜ İşletme Fakültesi Anlaşmazlık Çözümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DEÜ İşletme Fakültesi Anlaşmazlık Çözümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı

E-posta Yazdır PDF

DERS İÇERİKLERİ:

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Nicel araştırma yöntemi: Bilimsel araştırma yöntemlerine ait temel kavramları (ölçme, bağımlı değişken, bağımsız değişken, iç geçerlik, dış geçerlik, ölçekleme teknikleri), örneklem seçimini, ölçme araçlarını geliştirmeyi, ölçme araçlarına ait psikometrik özelliklerinin yerine getirilmesini (geçerlik, güvenirlik, madde analizi), survey tekniğini ve deneysel teknikleri içermektedir.

Nitel araştırma yöntemi: Nitel araştırmaların bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri; araştırma yöntemlerinde çeşitleme (triangulation); nitel araştırmanın planlanması; nitel araştırmada soru yazma; örneklem seçimi; geçerlik ve güvenirlik; nitel araştırmada veri toplama teknikleri (görüşme, gözlem, doküman incelemesi); nitel araştırmada veri analizi; örnek olay çalışması.

 

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ TEORİLERİ (THEORIES OF CONFLICT RESOLUTION)

(Bu ders İngilizce olarak verilecektir)

Kişilerarası, gruplar arası örgütsel ve kültürel düzeyde yaşanan çatışma modelleri ve teorilerinin eleştirel analizi. Çatışmaların nedenlerinin ve etkilerinin incelenmesi. “Çatışmanın” antropoloji, arkeoloji, biyoloji, iletişim, ekonomi, feminizm, coğrafya, tarih, siyaset, psikoloji, psikiyatri ve sosyolojinin perspektifinden incelenmesi. Bu ders siyasi tarihten, sosyoloji, psikoloji, örgütsel davranış ve uluslararası politikadan çıkarılmış çatışma teorileri, çatışma çözümü, farklı bağlamlarda gerçekleştirilen müzakere ve arabuluculukla ilgili yazın üzerine odaklanmıştır.

 

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM SÜRECİNDE MÜZAKERE VE ARABULUCULUK

Bu derste kişiler arası, gruplar arası, kurumlar arası, işçi işveren sendikaları arasında, ve uluslararası düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların çözüm sürecinde kullanılan müzakere taktikleri üzerinde durulacaktır. Kullanılan müzakere taktiklerinin kültürel ve tarihsel boyutlarına yer verilecektir. Buna ek olarak bu dersin konusu çatışma çözüm sürecinde üçüncü tarafın müdahalesinin (yargıç, cezalandırıcı, kolaylaştırıcı, gözlemci, eğitimci ve arabulucu) doğası ve rolünün incelenmesidir. Üçüncü tarafın çatışma çözüm sürecine kattıkları, ne zaman dahil olması gerektiği, ne tür değerler ve kaynaklar getirdiği, üçüncü tarafın gücü gibi konular hem teorik hem de vaka incelemeleri üzerinden uygulamalı olarak çalışılacaktır. Ders içerisinde üçüncü tarafın müdahalesine ek olarak etik değerlere de yer verilecektir.

 

KÜRESEL VE YEREL BAĞLAMLARDA ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Öğrencilerin eleştirel analiz ve sorun çözme becerileri ile bilgi altyapılarını genişletmeyi amaçlayan bu ders, cinsler arası eşitsizlik, kültürel, dini ve etnik farklılıklar ile ekonomik dengesizlik ve çevresel kaynak kıtlığından kaynaklanan çatışmanın küresel ve yerel bağlamlardaki nedenleri ve aldığı biçimleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede öğrencilerin çok farklı çatışma ve uyuşmazlık biçimlerini çözümleme becerilerine esas olacak kavramsal araçlar ile donatılması hedeflenmektedir.

 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ANLAŞMAZLIKLARIN YÖNETİM SİSTEM

Örgüt kültürü ile örgütsel anlaşmazlık ve anlaşmazlık çözümü arasında doğrudan ilişki vardır. Bu ders örgütsel kültür kavramını tanıtmayı, örgütün kültürel değerlerine ilişkin deneyim sağlamayı, örgütlerde anlaşmazlığın doğasını anlamayı ve çözüm yollarını incelemeyi amaçlamaktadır. İlk olarak örgütün temel kültürel öğelerini tanımlamak ve değerlendirmek için gerekli kavramsal çerçeveyi ve araçları tanıttıktan sonra performansı artırmak için kültürü değiştirmeye dönük teknikler üzerinde durmaktadır. İkinci olarak bireylerin kendilerini, örgütlerini ve anlaşmazlığa ilişkin tepkilerini anlamaya ve çözüm yollarına ilişkin analitik becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Üçüncü olarak da kültür ve anlaşmazlık arasındaki ilişkileri anlamaya ve çözümlemeye vurgu yapmaktadır.

 

BİLGİ TOPLUMUNDA DEĞERLER, ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜMLER

  • Değer sistemleri: Politik-İdeolojik Değerler, Ekonomik Değerler (çıkarlar), Sosyal Değerler-Kültürel Değerler (etik –dini), Bilişsel Değerler
  • Kişisel, Örgütsel, Grupsal, Kesimsel, Toplumsal, Küresel Değerler-Evrensel Değerler
  • Değerler-Normlar-Tutumlar Davranışlar-Çatışma-Anlaşmazlık Çeşitleri ve Düzeyleri
  • Uzlaşma-Uzlaşma Düzeyleri-Sürekli ve Sürdürülebilir Uzlaşma, Uzlaşama Ortamı, Uzlaşma İçin Yöntemler Amaçlar ve Araçlar.

 

İLETİŞİM BECERİLERİ

Kişiler arası iletişimin doğası; kişiler arası ilişkilerde kendini ifade etme ve kendini açma; dinleme becerileri, etkili dineleme, etkin dinleme, yansıtma; beden dili, kişiler arası ilişkilerde sözel olmayan öğeler, kişiler arası ilişkilerde önyargı ve kültürel farklılıklar, kişiler arası ilişkilerde duygusal zeka; kişiler arası ilişkilerde sosyal zeka; kişiler arası ilişkilerde empati; kişiler arası ilişkilerde duyguların doğası ve etkisi; öfkeyle baş etme.

 

İŞLETMELERDE ANLAŞMAZLIK YÖNETİMİ VE İLERİ ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ

Bu derste teorik ve uygulamalı uyuşmazlık yönetimi; müzakerenin yapısı, türleri ile üçüncü tarafın müdahalesinin gücü ve etkisine ilişkin konular tartışılacaktır. Ayrıca hukuksal çerçevede iş uyuşmazlığı kavramı, bireysel ve toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları (yargı yolu, arabuluculuk, özel hakemlik ve zorunlu tahkim yöntemleri) ile uyuşmazlıkların çözümlenmesiyle görevli kurumlar üzerinde durulacaktır.

 

ULUSLARARASI HUKUK VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu derste uluslararası hukukun çok çeşitli düzeylerinde ortaya çıkan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine bağlı olarak gelişen uluslararası uygulamaların sonuçları ile ulusal hukuk rejimleri üzerindeki etkileri incelenecektir.

 

KAMU HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Son zamanlarda hukuki uyuşmazlıkların çözümünün değişik sebeplerle tarafları tatmin etmekten uzaklaşması konuyla ilgilenenleri yeni çözüm arayışlarına itmiştir. “Uyuşmazlık” teriminin ceza hukukuna yabancı olması, suçun daha çok devleti ilgilendirdiği anlayışı ve sanık haklarının ön planda olduğu bu alanda söz konusu çözüm arayışları hukukun diğer dallarına göre nispeten daha yavaş mesafe almıştır. Ceza hukukunda bu özellikle 70’li yıllarda ABD’de başlamış, daha sonra 80’li yılların başında söz konusu akım Avrupa’ya ulaşmıştır. Bu çerçevede özellikle suç olmaktan çıkarma, hümanite ve yeniden topluma kazandırma önem kazanmış, 80’li yılların ortasından itibaren fail-mağdur-uzlaşması, uyuşmazlıkların ceza muhakemesi dışına çıkarılması yeni alternatifler olarak ortaya çıkıp önem kazanmıştır. Söz konusu akımın ülkemize ulaşması 2000’li yılları bulmuştur. Daha çok öğretide ele alınan söz konusu kurumlar ceza hukuku alanında 2005 yılında başlayan kapsamlı yasalaştırma hareketi çerçevesinde özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu’nda hayat bulmuştur. Bu çerçevede uzlaşma, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının ertelenmesi öne çıkmış; failin, mağdurun zararını gidermesi pişmanlığın da bir ifadesi olarak cezanın hafifletilmesi ya da tümüyle kaldırılması işlevine sahip olarak ceza kanunlarına girmiştir. İşte dersimizin konusunu özellikle Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma kurumu oluşturacak, yine bu çerçevede suçtan doğan zararın giderilmesinin ceza hukukundaki rolü ele alınacaktır. Bu kurumları destekleyen diğer kurumlar olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması da ele alınıp incelenecektir. Nihayet kısa süreli hapis cezaları için söz konusu olan örneğin kamu yararına çalıştırma, belli yerlere gitmekten yasaklanma gibi tedbirlere çevirme de dersin konuları arasındadır.

 

ÖZEL HUKUKTA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Hayatın farklı alanlarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların önemli bir kısmı bir süre sonra hukukî bir uyuşmazlığa dönüşmektedir. Hukukî uyuşmazlıklar idare hukuku, ceza hukuku veya özel hukuk alanında gerçekleşmektedir. Bir çok hukukî ilişki, aile hukuku, ticaret hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku gibi günlük hayat ilişkilerinin bir yansımasıdır. Bir hukukî uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra, bu uyuşmazlığı çözmek çatışmacı yöntemlerle (yani dava açmak, yargılama yapmak şeklinde) gerçekleşebileceği gibi, ideal olan barışçı yöntemlerle çözmektir. Zira, dava ve yargılama yoluyla, yani çatışmacı yollarla uyuşmazlığın çözümü, toplumsal barışı zedelemekte, bireyler arasındaki uyuşmazlığı büyütmekte, yargının iş yükünü artırarak, kaliteli yargılama yapılmasını engellemekte, zaman, para ve emek harcanması sonucunu doğurmaktadır. Bunun sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve hukukî maliyeti yüksektir. Bu sebeple uyuşmazlıkların alternatif bir yöntem olan arabuluculuk yoluyla çözümü desteklenmelidir. Amacı yukarıda belirtilen dersin içeriğinde, genel olarak hukukta uyuşmazlık kavramı ve türleri, bunun özel hukukta ortaya çıkışı, hukuki uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri, bu yöntemler içinde arabuluculuğun yeri, özel hukukun hangi alanlarında bu yöntemin geçerli olacağı, bu uyuşmazlık çözüm yönteminin diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden farkı, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık çözümünde izlenecek yöntemler ve sonuçları yer alacaktır.

 

KİŞİLERARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM TEKNİKLERİ

Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Kişiler arası çatışmalar ve doğasının anlaşılması; iletişim becerileri; öfke yönetimi; çatışma çözüm prensipleri; güç ve kişiler arası çatışmalar; kültür ve kişiler arası çatışmalar; anlaşmazlık analizi; müzakere becerileri ve prensipleri; arabuluculuk becerileri ve prensipleri.

 

 

Öğrenci Kaynağı:

4 yıllık üniversite lisans eğitimini tamamlamış olan herkes başvurabilir.

 

Les/Ales Puan Türü

Les / Ales Puanı

Kontenjan

Eşit ağırlık

45 / 55

35

I. Yarıyıl

Dersin Adı

Ders Türü

Kredisi

İAÇ 7001

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Scientific Research Methods)

Zorunlu

3 0 3

İAÇ 7003

Anlaşmazlık Çözümü Teorileri (Conflict Resolution Theories)

Zorunlu

3 0 3

İAÇ 7005

Anlaşmazlık Çözüm Sürecinde Müzakere Ve Arabuluculuk (Negotiation And Mediation In Conflict Resolution Process.

Zorunlu

3 0 3

İAÇ 7007

Küresel Ve Yerel Bağlamlarda Anlaşmazlık Çözümü (Conflict Resolution In Global And Local Contexts)

Zorunlu

3 0 3

II. Yarıyıl

İAÇ 7002

Örgüt Kültürü Ve Örgütsel Anlaşmazlıkların Yönetim Sistemi (Organisational Culture And Organizational Conflict Management System)

Zorunlu

3 0 3

İAÇ 7004

Bilgi Toplumunda Değerler, Anlaşmazlıklar Ve Çözümler (Values, Conflicts And Their Resolutions In Information Society )

Zorunlu

3 0 3

İAÇ 7006

İletişim Becerileri (Communication Skills)

Zorunlu

3 0 3

İAÇ 7008

İşletmelerde Anlaşmazlık Yönetimi Ve İleri Anlaşmazlık Çözümleme Teknikleri (Conlict Resolution In Organization And Advance Conflict Resolution Techniques)

Zorunlu

3 0 3

III. Yarıyıl

MSF 7009

Uluslararası Hukuk Ve Anlaşmazlık Çözümü (International Law And Conflict Resolution)

Zorunlu

3 0 3

MSF 7011

Kamu Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (Alternative Dispute Resolution (ADR) In Public Law)

Zorunlu

3 0 3

MSF 7013

Özel Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (Alternative Dispute Resolution (ADR) In Private Law)

Zorunlu

3 0 3

MSF 7017

Kişilerarası Anlaşmazlıklar Ve Çözüm Teknikleri (Interpersonal Conflicts And Conflict Resolution Techniques)

Zorunlu

3 0 3

MSF 7099

Dönem Projesi

 

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ TEZSİZ YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

Program web sitesi için TIKLAYINIZ

 

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 146 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Her koşulda soğukkanlı kalabilen insan çok büyük bir üstünlük sağlar

Thomas Jefferson