ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Makaleler ADR - Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği Tüzüğü

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği Tüzüğü

E-posta Yazdır PDF

 

 

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği Tüzüğü

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

 

 

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde  1 – Derneğin adı  Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği’dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin başka şubesi yoktur.

 

Derneğin Amacı

 

Madde 2     Derneğin amacı; Türkiye’de alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini ve standartlarını belirlemek, etik değerlerini oluşturmak, tanıtmak, yaygınlaştırmak,  üyeleri arasındaki fikir ve eylem birliğini kurmak, iletişimi, yardımlaşmayı sağlamak, alternatif uyuşmazlık çözümlerine dair eğitim vermek, ulusal ve uluslararası alternatif uyuşmazlık çözüm uygulamalarına destek vermektir.   

 

Faaliyet Konuları

 

Madde 3 – Derneğin amaçları doğrultusunda;

 

Her türlü eğitim çalışmasını yapar, sertifika ve eğitim programları düzenler,

 

Ulusal ve uluslararası projeler üretmek, hazırlanmış projelere katılmak ve ortak projeler hazırlayarak yürütmek,

 

Süreli ve süresiz her türlü basılı yayın çıkarır, 

 

Gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiye girer, ulusal ve uluslararası işbirliğine ve organizasyonlara gider, alternatif uyuşmazlık çözümleri konusunda faaliyet gösteren derneklerle birlikte federasyon kurar, alternatif uyuşmazlık çözümleri konusunda faaliyet gösteren federasyonlara üye olur.

 

Seminerler, konferanslar, forumlar, toplantılar, söyleşiler, tanıtıcı gösteriler ve benzerlerini düzenler,

 

İhtiyaçlar nispetinde, lokaller, misafirhaneler, sosyal ve kültürel tesisler, ticari işletme kurar, işletir veya işlettirir,

 

İhtiyaca göre gayrimenkul ve menkul mallar satın alır, kiralar, satar, kiraya verir. Bu mallar üzerinde üçüncü kişiler ve kendisi lehinde her türlü hakkı tesis edebilir,

 

Banka ve benzeri kurumlarda mevduatlarını değerlendirebilir,

 

Ücretli ve/veya gönüllü ücretsiz personel istihdam edebilir,

 

Vakıf ve sandık kurabilir,

 

Bağış kabul edebilir, bağışta bulunabilir, ulusal ve uluslararası fonlardan yardım, destek ve hibe alabilir,

 

 

Dernek Kurucuları

 

Madde 4 -

 

M. Emin Seçkin Arıkan                                 

Şamil Demir

Hamdi Can Ünsal

Ekin Sarı Akalın

Engin Düzgün

Korhan Merki

Özlem Özkaya

Derviş Birer

Ertan Sütcü

Semih Kutlu Sarısakal

Kemal Ergün

Cavit Gedik

 

Üyelik

 

Madde 5

Fiil ehliyetine sahip, Türkiye’de faaliyet gösteren bir baronun levhasına kayıtlı en az 35 saat alternatif uyuşmazlık çözümlerine ilişkin eğitim aldığını belgeleyen her Türk Vatandaşı avukat derneğe üye olabilir.

 

Üyeliğe Kabul

 

Madde 6 – Derneğe üye olmak isteyenler yazılı olarak Yönetim Kurulu başkanlığına başvururlar. Bu istekleri yönetim kurulunca incelenerek en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuç müracaat sahibine yazılı olarak duyurulur.

 

Üyelikten Çıkma

 

Madde 7 – Her üye dilediği zaman ayrılma isteğini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle dernekten ayrılabilir.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 8– Dernek üyelerinden, dernek kararlarına, derneğin amacına, disiplin ve tüzük hükümlerine, derneğin belirleyeceği alternatif uyuşmazlık çözümlerine ilişkin etik kurallarına aykırı davrananlar, baro levhasından kaydını sildirenler ile kaydı barosunca silinenler, dernek aidatlarını 2 ay üst üste ödemeyenler, Türk vatandaşlığından çıkan yada çıkarılanlar, Disiplin ve Etik Kurulu’nun kararı doğrultusunda yönetim kurulunun oluru ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Çıkarılma kararı, yönetim kurulunca karar tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilir.

 

Üyeliğe İade

 

Madde 9–Üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma kararının tebliğini takip eden 30 gün içinde yönetim kuruluna dilekçe vermek suretiyle çıkarılma kararına itiraz edebilirler, bu itiraz ilk genel kurul toplantısı gündemine alınır ve karara bağlanır. Bu karar nihaidir.

 

Oy Hakkı

 

Madde 10 –Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler bu oy haklarını bizzat kullanırlar.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARIYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Dernek Organları

 

Madde 11 – Dernek organları:

 

a ) Genel Kurul

 

b )Yönetim Kurulu

 

c ) Denetim Kurulu’ndan oluşur.

 

D)Disiplin ve etik kurulundan oluşur.

 

Genel Kurulun Oluşumu ve Toplantı Zamanı

 

Madde 12 – Dernek Genel Kurulu, derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.

 

Genel Kurulun olağan toplantıları iki yılda bir Ocak ayı içinde yapılır. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine de olağanüstü toplanır.

 

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulunu 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Genel Kurulun Toplantı Yeri ve Çağrı Usulü

 

Madde 13 – Genel Kurulun toplantı yeri Ankara’dır.

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilen elektronik posta ile toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında en az yedi günlük süre bırakılır.

 

Genel Kurulun Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü

 

Madde 14 – Genel Kurul, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üyeler, dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının bu tüzükte belirlenen asil üye sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

 

Toplantı, üyelere yapılan çağrıda gün, saat ve yerde yapılır.

 

Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine giderler.

 

Birinci fıkrada belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

 

 

 

 

Açılış sonrası toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilir.

 

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.

 

Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imza ederler.

 

Genel Kurulda kararlar açık oy ile alınır.

 

Seçimler gizli oyla ve açık sayım ilkesine göre yapılır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 

Toplantıda Görüşülecek Konular ve Karar Yeter Sayısı

 

Madde 15 – Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

 

Genel Kurulda görüşülen konulardan, tüzük değişikliği ve derneğin feshine ilişkin olanlar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin oyu ile karara bağlanır. Diğer kararlar oylamaya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyları ile alınır.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Madde 16 – Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

a ) Dernek Yönetim, Denetim, Disiplin ve Etik Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

 

b ) Yönetim, Denetim, Disiplin ve Etik Kurullarının raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

 

c ) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 

d ) Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri görüşüp karara bağlamak,

 

e ) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, bu mallar üzerinde üçüncü kişiler lehinde her türlü hakkın tesis edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 

f ) Dernek feshini karara bağlamak,

 

g ) Dernek tüzüğü ve kanunların; Genel Kurulca yapılmasını öngördüğü hususları yerine getirmek,

 

h ) Üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat tutarlarını kararlaştırmak.

 

i ) Üyelikten çıkarılma kararına karşı yapılan itirazları karara bağlamak,

 

j ) Çıkarılma talebinin Yönetim Kurulunca reddi kararına karşı Disiplin ve Etik Kurulu’nun itirazını nihai olarak karara bağlamak,

 

k) Dernek kurullarınca hazırlanacak yönetmelikleri onaylamak,

 

l) Ulusal ve uluslararası federasyonlara kurucu veya üye olarak katılmak ve ayrılmak konusunda karar vermek

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Oluşumu ve Seçimi

 

Madde 17 – Yönetim Kurulu, Genel Kurulca 2 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy, açık sayımla seçilen 5 üyeden oluşur.

 

Genel Kurulca 5 yedek Yönetim Kurulu üyesi de seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağrılır ve ayrılan üyenin süresini tamamlar.

 

Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, seçimi izleyen 10 gün içinde toplanırlar ve aralarından açık oyla bir başkan seçerler. Başkan seçildikten sonra Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman seçerek görev bölümü yapar.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Madde 18  - 

 

a ) Derneği temsil etmek, gerektiğinde derneği temsil etmek üzere dernek başkanına veya yönetim kurulu üyelerinden birine yahut birkaçına yetki vermek,

 

b ) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yürütmek,

 

c ) Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

 

d ) Genel kurulu toplantıya çağırmak,

 

e ) Üyelik başvurularını karara bağlamak, çıkma taleplerini işleme koymak, üyeler hakkında yapılacak şikayetleri soruşturma yapılmak üzere Disiplin ve Etik Kuruluna sevketmek, Disiplin ve Etik Kurulunca alınacak kararları uygulamak. Disiplin ve Etik Kurulu’nun çıkarılma doğrultusundaki kararlarına olur vermek veya reddetmek.

 

f ) Genel kurulca verilen yetkiye göre taşınmaz mal almak veya satmak, bu mallar üzerinde üçüncü kişiler lehinde her türlü hakkı tesis etmek,

 

g ) Menkul mal satın almak, satmak, kiralamak, personel istihdam etmek,

 

i) Yönetmelik düzenlemek,

 

j) Tüzük ve kanunların Yönetim Kurulunca yapılmasını öngördüğü iş ve işlemleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidirler.

 

Yönetim Kurulu her ayın ilk çarşamba günü mutad olarak ve bunun dışında gerekli gördüğü hallerde toplanır. Mutad toplantı gününün tatile denk düşmesi halinde takip eden ilk çarşamba günü toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Toplantılara başkan ya da başkan yardımcısından en az birinin katılması şarttır.

 

Derneği temsilde çift imza esastır. Bu gibi hallerde başkan ile yönetim kurulu üyelerinden birisinin müşterek imzaları şarttır.

 

Yönetim Kurulu üyeleri, izinsiz ve mazeretsiz üst üste 3 defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmadıkları takdirde, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

 

 

 

 

 

 

 

Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

 

Madde 19 – Yönetim Kuruluna dahil başkan ve üyelerin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 

a ) Yönetim Kurulu Başkanı

 

Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantı ve görüşmelerini idare eder. Tüzük hükümlerinin, derneğin yıllık çalışma programının ve dernek genel kurul kararlarının uygulanmasına nezaret eder. Dernek çalışmalarını koordine eder, tüzükte gösterilen diğer görevleri yapar.

 

b ) Başkan Yardımcısı

 

 Başkana bütün görevlerinde yardım eder ve bulunmadığı zamanlarda aynı yetki ile ona vekalet eder.

 

c ) Genel Sekreter

 

Yazı işlerini idare eder. Dernekler mevzuatına göre tutulması gereken defterleri tutar. Umumi muhaberata ait acele evrakı resen, önemli yazıları başkanla birlikte imza eder. Diğer kurul üyeleriyle işbirliği yapar. Saymanla birlikte kayıt işleriyle meşgul olur.

 

d ) Sayman

 

Dernekler mevzuatı gereğince tutulması gereken defterleri tutar. Derneğin yıllık bilanço ve kesin hesabını düzenler. Giderlere ait müsbit evrakı başkanla birlikte imza eder. Kayıt işlerinde genel sekretere yardım eder.

 

Denetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

 

Madde 20 – Denetim kurulu 2 yıl süre ile görev yapmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu asil üyeleri seçimi izleyen 7 gün içinde toplanarak aralarından birini başkan seçer.

 

Denetim kurulu derneğin kararlarını, işlemlerini ve hesaplarını 6 aylık aralıklarla denetler ve hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna bildirir ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Dernek yönetim kurulunca karar verilmesi halinde denetim kurulu üyeleri tek başına veya kurul halinde şubelerin kararlarını, işlemlerini ve hesaplarını denetler ve hazırlayacağı raporu, dernek yönetim kuruluna verir.

 

İç denetime esas olacak konularda yönetmelik hazırlar.

 

Gerekli gördüğü hallerde dernek genel kurulunu toplantıya çağrılmasına karar verir.  

 

Dernek İç Denetimi

 

Madde 21 – Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek Tüzüğünde ‘dernek tüzüğüne göre’ hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerin tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

 

 

 

 

Disiplin ve Etik Kurulu Teşkili ve Görevleri

 

Madde 22 – Disiplin ve Etik Kurulu 2 yıl süre ile görev yapmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin ve Etik Kurulu asil üyeleri, seçimi izleyen 7 gün içinde toplanarak aralarından birini başkan seçer.

 

Derneğin disiplin kurallarını düzenleyen yönetmelik hazırlamak,

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm uygulamalarında görev alan avukatların çalışma usul ve esaslarına ilişkin etik kuralları düzenleyen yönetmelik hazırlamak,

 

Dernek üyelerinin disiplin ve etik kurallarına uygun davranıp davranmadıklarını resen denetlemek,

 

Üyeler hakkındaki şikayetleri değerlendirmek,

 

Gerekli soruşturmaları yapmak,

 

Soruşturma neticesinde aldığı kararları uygulanmak üzere yönetim kuruluna tevdi etmek,

 

Yapılan soruşturma neticesinde; çıkarılma doğrultusunda karar ihdası gerektiği hallerde, bu yöndeki kararını yönetim kurulunun oluruna sunmak,

 

 

Çıkarılmaya olur verilmemesi durumunda; Disiplin ve Etik Kurulu, Yönetim Kurulunun bu yöndeki kararına karşı ilk genel kurulda itirazda bulunabilir. Disiplin ve Etik Kurulunun çıkarılma dışındaki kararları kesindir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİRLERİYLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Derneğin Gelir Kaynakları

 

Madde 23 – Derneğin gelir kaynakları;

 

a ) Giriş aidatları, 100 YTL. dir.

b ) Üyelik aidatı,  yıllık 120 YTL olup aylık dilimler halinde eşit taksitlerle toplanır.

c ) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, eğlence, temsil, konser, spor

     yarışması, gezi ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d ) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e ) Bağış ve yardımlar, ulusal ve uluslararası fonlardan temin edilecek sair gelirler,

f ) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar,

g ) Sertifa ve eğitim programlarından sağlanacak gelirler,

h ) Dernek amacını gerçekleştirmek gayesiyle kurulan ticari işletmelerden elde edilecek

     gelirler,

i ) Düzenlenecek yönetmelik hükümlerince elde edilecek diğer gelirler,

j ) Sponsorluk yoluyla sağlanacak gelirler,

 

Gelir ve Giderlerde Usul

 

Madde 24 – Gelir alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri kullanılır.

 

Alındı belgesinde, ödemede veya bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

 

 

 

Dernekçe Tutulacak Defterler

 

Madde 25 – Dernek aşağıda yazılı defterleri tutarlar;

 

1 – Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2 – Karar Defteri : Yönetim Kurulunun kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.

3 – Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

4 – İşletme veya Bilanço Esası Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5 – Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

6 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgeleri ciltler halinde bu deftere kaydedilir.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

 

Tüzük Değişikliği

 

Madde 26 – Yönetim Kurulunun Genel Kurul gündemine alması koşulu ile Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilir.

 

İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için kayıtlı üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması ve tüzük değişikliğini kabul etmesi gerekir. İkinci toplantıda yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının 2 katından az olamaz ve bu çoğunluğun 2/3’ünün kabul oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİYLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

 

Genel Kurul Kararı ile Derneğin Feshi

 

Madde 27 – Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde, üyeler Türk Medeni Kanununun 78. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır.

 

İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile karar verilmesi zorunludur.

 

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

 

Borçlanma Usulleri

 

Madde 28 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alamı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

 

Madde 29 – Bu tüzükte belirlenmemiş hususlarda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Avukatlık Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Madde 30  Geçici Yönetim Kurulu

 

Başkan                       : M. Emin Seçkin Arıkan

            Bşk Yrd.                     : Şamil Demir

            Genel Sekreter           : Ekin Sarı Akalın

            Sayman                      : Hamdi Can Ünsal

Üye                             : Engin Düzgün

            Üye                             : Korhan Merki

            Üye                             : Özlem Özkaya

 

 

 

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Günümüz insanı her şeyin fiyatını biliyor ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor.

Oscar Wilde